Түүх

2001 сан 

history002

2002 Эхний амжилттай ууршуулагч конденсатор 

history001